หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     
 

การใช้ประโยคในการสื่อสาร
เราใช้ประโยคเพื่อสื่อสาร ให้ข้อมูล หรือเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดงความปรารถนา ให้ผู้อื่นได้รับรู้ และบางทีก็ใช้ประโยคในการตั้งคำถาม ใช้ขอร้อง หรือใช้เพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึก เช่น ตกใจ ประหลาดใจ โดยสามารถแบ่งประโยคตามลักษณะของการใช้ได้เป็นประเภทย่อยๆ คือ ประโยคที่มีใจความตอบรับ (affirmation), ประโยคที่มีใจความปฏิเสธ (negation), ประโยคคำถาม (interrogation), ประโยคอุทาน (exclamations) และประโยคคำสั่ง ขอร้อง คำแนะนำ (commands, requests, suggestions)

Interrogation
General Questions:
คำถามหรือประโยคคำถาม อาจแบ่งออกได้เป็น general questions กับ special questions

คำถาม general questions ก็คือคำถามที่สามารถตอบแบบ yes หรือ no ได้ เช่น
Do you understand?—Yes, (I think so.)
Can you do it?—No, (I’m afraid not.)

แต่ในการตอบแบบ yes/no นั้น ขึ้นอยู่กับคำตอบของเราว่าเป็น affirmative หรือ negative ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำถามเป็น affirmative หรือ negative เช่น
Is this your hat? Yes, it is.
No, it isn’t.
Isn’t this your hat? No, it isn’t. (not Yes)
Yes, it is. (not No)

คำถาม general questions นี้ เวลาพูดให้ทำเสียงสูงขึ้น (rising tone) ที่ท้ายประโยค หรือบางทีเราก็สามารถใส่ intonation เข้าไปในประโยคบอกเล่า เพื่อสื่อความหมายว่ามันเป็นคำถาม เช่น
    You speak English?
    He said so?
    Your friend is here?
    You have another copy?

แต่โดยมากแล้ว เราจะเปลี่ยนการเรียงลำดับคำไปพร้อมกับการใช้โทนเสียง เช่น

 1. กรณีที่เป็น compound verb ให้สลับตำแหน่งบางส่วน (สลับที่ verb กับ modal)
  Is baby still crying?
  Have you seen him lately?
  Shall you be away long?
  May I have a word with you?
 2. เมื่อไม่ใช่ compound verb ให้เติม do, does หรือ did และเปลี่ยน verb ให้เป็นช่องธรรมดา (simple) แล้วจึงสลับตำแหน่งแค่บางส่วน
  Do you speak English?
  Does he speak English?
  Did he say so?
 3. ในกรณีที่เป็น simple verb “be” และ verb “have” ที่มีความหมายในเชิงpossessing นั้น ให้สลับตำแหน่งได้เลย ไม่ต้องเติม do, does, did
  Is your friend here?
  Was he here yesterday?
  Have you another copy?

หมายเหตุ: Have you got… และ Have you… เป็นการใช้แบบ British ส่วนชาว American นิยมใช้ Do you have…

Disjunctive Questions:
Disjuctive หรือ alternative questions เป็นประเภทย่อยของ general questions คำถามแบบนี้เราจะไม่ตอบแบบ yes หรือ no เพราะผู้ถามต้องการให้ผู้ตอบเลือกระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
    Now tell me, do you speak English  or do you not ?
    Is it white  or black ?
    Would you like the tea strong  or weak ?

Confirmative Questions:
คำถามประเภทนี้ก็เป็นประเภทย่อยของ general questions โครงสร้างประโยคของ confirmative questions ประกอบด้วย (a) ประโยคบอกเล่า + คำถามปฏิเสธแบบสั้น หรือ (b) ประโยคปฏิเสธ + คำถามบอกเล่าแบบสั้น
(a) He’s ready, isn’t he?
You like it, don’t you?
I can come, can’t I?
(b) He isn’t ready, is he?
You don’t like it, do you?
I can’t come, can I?

ประโยค confirmative questions เป็นได้ทั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ และเป็น statement ธรรมดาๆ โดยแตกต่างกันที่โทนเสียงที่ใช้ ถ้าผู้พูดใช้เสียงสูงในส่วนที่เป็นคำถามท้ายประโยค ประโยคนั้นจะเป็นคำถาม แต่เมื่อใดที่ผู้พูดลดเสียงลงต่ำที่ส่วนคำถามท้ายประโยค ประโยคนั้นจะเป็นเพียงประโยคธรรมดา ดังตัวอย่าง “He’s ready, isn’t he?” เขาพร้อมแล้ว ไม่ใช่หรือ? ถ้าผู้พูดไม่ได้ขึ้นเสียงสูง แสดงว่าผู้พูดกล่าวขึ้นเพราะเชื่อว่าเขาพร้อมแล้ว ไม่ได้ตั้งใจจะถามว่าเขาพร้อมแล้วหรือยัง

Special Questions:
ในประโยคคำถามชนิดนี้จะมี interrogative words วางไว้ที่ด้านหน้าของประโยค ส่วนประธานจะถูกสลับไปอยู่หลัง auxiliary หรือ verb “be” และ “have” ยกเว้นในกรณีที่ interrogative words ทำหน้าที่เป็นประธานเอง เช่น Who said that? Special questions แตกต่างจาก general questions ตรงที่โทนเสียงจะเป็น falling tone แทนที่จะเป็น rising tone และเราจะเน้น (stress) ที่ตัว interrogative word และคำตอบที่ผู้ถูกถามจะตอบก็จะเกี่ยวข้องกับตัว interrogative word เป็นสำคัญ
Q: When  did he take your book?
A: He took my book yesterday .
   
Q: What  did he take  yesterday?
A: He took my book  yesterday.
   
Q: What  did he do  yesterday?
A: He took  my book yesterday.
   
Q: Who  took your book yesterday?
A: He  took my book yesterday.
 

 
Interrogative Words:
Who, Whom, Whose
Who ใช้กับบุคคลเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นประธานของประโยค หรือส่วนขยายประธาน (subjective complement) ก็ได้
Q: Who said that?
A: My friend did.
   
Q: Who is that?
A: It is my friend.

Who
อาจใช้เป็นกรรมในภาษาพูด (colloquial speech) แต่เราจะใช้ whom เป็นกรรมแทนในภาษาวรรณกรรม (literary language) หรือในภาษาทางการ (formal speech)
Literary
Colloquial
Whom did you see?
Whom did you give it to?
To whom did you give it?
Who did you see?
Who did you give it to?
Who did you give it to?

Whose
ใช้เหมือนกับ genitive noun ใช้สำหรับบุคคลเท่านั้น
ใช้ whose เป็น modificative ขยายคำนาม
Q: Whose book is that?
A: It is mine.
   
Q: Whose child did you see?
A: I saw my friend’s.

ใช้ whose เป็น pronominal แทนคำนามที่เป็นที่เข้าใจอยู่แล้ว โดยไม่ต้องกล่าวคำนาม
Q: Whose is that?
A: It is mine.
   
Q: Whose did you take?
A: I took my friend’s.

What, Which

เมื่อใช้เป็น pronominal (เสมือนนาม) what จะหมายถึงสิ่งของ
Q: What’s that?
A: It’s a machine.
   
Q: What’s your name?
A: My name is John Brown.
   
Q: What happened?
A: Nothing happened.
   
Q: What do you want?
A: I want a book.

น้อยมากที่จะหมายถึงคน เช่น “What is he?” ใช้เพื่อถามลักษณะนิสัยของบุคคล แต่เมื่อใช้ what ในฐานะ modification เพื่อขยายคำนาม what จะใช้กับคนหรือสิ่งของก็ได้
Q: What book is that?
A: It’s a book about England.
   
Q: What people live in Greenland?
A: The Eskimoes live there.
   
Q: What woman would dare to say that?
A: (คำถามแบบนี้ผู้ถามไม่ได้ต้องการคำตอบจริงๆ)

Which สามารถใช้ได้กับทั้งคนและสิ่งของ เราใช้ what และ who ในการถามแบบไม่เจาะจงเท่าใดนัก ส่วน which นั้นจะใช้ถามเวลาต้องการให้ผู้ตอบเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้ which เป็น modificative ขยายคำนาม
Q: Which way shall we turn?
A: We shall turn to the right.
   
Q: Which one do you want?
A: I want this one.
   
Q: Which Mr. Brown do you mean?
A: It’s Mr. John Brown.

หรือ which อาจใช้เป็น pronominal แทนคำนาม
Q: Which do you want, the pen or the pencil?
A: I want the pencil.
   
Q: Which do you want?
A: I want this (one).
   
Q: Which is your name?
A: this (one) is my name.
 

 
Where, When, How, Why
Where
Q: Where is it?
A: It is there.
   
Q: Where are you going?
A: I am going to my office.

When
Q: When did you see him?
A: I saw him last Sunday.

How (manner)
Q: How do you do it?
A: I do it like this.
   
Q: How are you?
A: I am quite well, thank you.
   
Q: How is your brother?
A: He isn’t feeling very well today.

How (degree and measure)
Q: How much did you take?
A: I took half of it.
   
Q: How many did you take?
A: I took half of them.
   
Q: How far did you walk?
A: I walked five miles.
   
Q: How long did you stay?
A: I stayed five days.
   
Q: How often do you go there?
A: I go there once a week.
   
Q: How high is it?
A: It is five feet high.
   
Q: How long is it?
A: It is six feet long.

Why
Q: Why didn’t you write me?
A: Because I hadn’t got the time.

Interrogative Words with Prepositions:
เมื่อเราใช้ interrogative words กับ prepositions เราจะวาง preposition ไว้ข้างหลัง
    What is it made of ?
    What is it used for ?
    What’s that all about ?
    What are you looking at ?
    Who(m) is the letter from ?
    Who(m) did you give it to ?
    Where does he come from ?

แต่เมื่อรู้สึกว่า preposition มีความเกี่ยวข้องกับ object มากกว่า verb ให้วาง preposition ไว้ใกล้กับ interrogative word
At  what time did you go?
On  what day did he come?
In  what year was that?
By  what means did he get hold of it?
Under  what circumstances would he do that?

Interrogative Words Intensified:
Interrogative words ทุกตัวยกเว้น whose เมื่อนำมารวมกับ –ever จะให้ความรู้สึกว่าผู้พูดเริ่มหมดความอดทนหรือรำคาญใจ
    Whoever told you that nonsense?
    Whatever do you want?
    Wherever are you going?
    Whenever was that?

แต่เวลาใช้ต้องระมัดระวังอยู่บ้าง เพราะการเติม –ever หลัง who ใน relative clause เช่น “Whoever says so is a liar.” นั้นไม่ได้สื่อความรู้สึกอย่างเดียวกัน

และบางครั้งเราสามารถเติม on earth เข้าไปหลัง interrogative words ก็ได้ เพื่อเพิ่มการเน้น
    Whoever on earth told you that?
    Whatever on earth do you want?

 

  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด