หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     
 

Predicate Verb
ภาคแสดงของประโยคภาษาอังกฤษนั้นจำเป็นต้องมี finite verb (กริยาแท้ ที่สามารถผันตามประธานและรูปกาลได้) โดยกริยาแท้นี้ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งบอกการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้น และแต่ละประโยคนั้นมีกริยาแท้ได้เพียงตัวเดียว เว้นเสียแต่ว่ากริยาแท้ตัวที่เพิ่มมานั้นถูกนำมาใช้ร่วมกันโดยมีcoordinating conjunction  เชื่อม
เช่น He wrote a letter, (and)  sealed it, and took it to the post.
He came here but  didn’t stay long.
   
เราสามารถละคำกริยาในประโยค เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้กริยาตัวเดิมซ้ำๆ
เช่น Then winter came and with it (came) the snow.
   
นอกจากคำกริยาแล้ว ส่วนอื่นของภาคแสดงก็อาจถูกละด้วย
เช่น Some people are happy only when making money, others (are happy) only when spending it.
   
แต่โดยมากที่เห็นกันบ่อยๆ จะเป็นการละกริยาช่วย และใจความของประโยคส่วนที่ถูกกล่าวซ้ำอีกครั้ง
เช่น Summer had come and (had) gone.
He can speak and (can) write English like an English man.
You know Mr. Smith, don’t you (know him)?
Can you do that?— yes, I can (do it).
   
กริยา do (does, did) บางทีก็ถูกนำมาใช้แทนกริยาตัวอื่น ที่กล่าวถึงก่อนหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำ
เช่น Do you go there every day?— Yes, I do (= go).
Shall I read it?— Please do (= read it).
Very few people can write as he does (= writes).

โดยทั่วไปในประโยคบอกเล่าภาษาอังกฤษเราเรียงลำดับคำในประโยคแบบ ประธาน + กริยา (subject + verb) แต่บางทีก็วางสลับตำแหน่งกันได้ โดยอาจจะสลับแค่บางส่วน หรืออาจจะสลับทั้งประโยคเลยก็ได้

เราจะพบการสลับตำแหน่งบางส่วนในประโยคคำถาม
ตัวอย่าง:
Auxiliary Verb
Subject
Main Verb
Can she come?

ตัวอย่าง:
Auxiliary Verb
Subject
Main Verb
(Past Participle)
Object
(Noun)
Have you seen the play?

ในประโยคเงื่อนไข (conditional clauses) ที่ไม่มีคำว่า if
ตัวอย่าง:
Auxiliary
Verb
Subject
Main
Verb
Object
(Noun)
Verb
Object
Infinitive
Should you have any questions, let me know.

ตัวอย่าง:
Auxiliary
Verb
Subject
Main Verb
(Past Participle)
Adv.
Pronoun
Auxiliary Verb +
Main Verb
Adv.
Had you been here, everything would have been all right.

และในประโยคที่ขึ้นต้นด้วย negative words (คำปฏิเสธ)
ตัวอย่าง:
Negative
Word
Adv.
Auxiliary
Verb
Subject
Main
Verb
Object
Subject
Verb
Object
Not only did I see him; I spoke to him.

ตัวอย่าง:
Negative Word
Auxiliary Verb
Subject
Main Verb
Nor can I. (omitted)
 

 

ส่วนการสลับตำแหน่ง subject และ verb ทั้งหมด (verb + subject หรือ auxiliary verb + main verb + subject) พบในประโยคที่มี preparatory “there”
ตัวอย่าง:
Preparatory there…
Verb
Subject
Prepositional Phrase
There are two hundred boys in this school.

ตัวอย่าง:
Preparatory there…
Auxiliary Verb +
Present Perfect
Subject
Adv.
There must have been a mistake somewhere.

แต่ preparatory there… ในประโยคคำถาม ถือเป็น subject
ตัวอย่าง:
Auxiliary Verb
Subject
Verb
Object
Should there be a general election?

ในประโยคอุทาน (exclamatory statement) ที่ใช้ในการเล่าเรื่อง ให้จัดวาง adverb ขึ้นก่อน
ตัวอย่าง:
Adv.
Verb
Pronoun
Subject
Bang came another Shot!

ตัวอย่าง:
Adv.
Subject
Verb
Off he goes.

บางครั้งในประโยคคำสั่งก็มีการสลับตำแหน่ง
ตัวอย่าง: สลับบางส่วน
Auxiliary Verb
Subject
Verb
Object
Don’t you believe him!

ตัวอย่าง: สลับทั้งหมด
Verb
Object
Auxiliary Verb
Verb
Adj.
Mind you don’t be late!
   
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด