หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     
 

Object
ในแต่ละประโยค verb อาจมีความสัมพันธ์กับ noun หรือ noun-equivalent 1 ตัว หรือ 2 ตัวก็ได้

ตัวอย่าง:
Noun (subject)
Verb
Charles came.

ตัวอย่าง:
Noun (subject)
Verb
Noun (object)
Charles took a ticket.

ในตัวอย่างที่สอง นอกจาก Charles ที่เป็นคำนามแล้ว a ticket ก็เป็นคำนามอีกคำหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรม (object) ของ verb “took” นั่นเอง

เราสามารถแบ่ง verb เป็นสองประเภท คือ verb ที่ต้องการกรรม (transitive verb) และ verb ที่ไม่ต้องการกรรม (intransitive verb) แต่ verb บางตัวก็เป็นได้ทั้งสองแบบ
ตัวอย่าง:
Transitive ต้องการกรรม
Intransitive ไม่ต้องการกรรม
He plays the  violin. He plays very well.
He left  London. He left yesterday.
He lends  money. I neither lend nor borrow.
He is smoking a  cigarette. She does not smoke.

Intransitive Verb บางตัว เมื่อมี preposition ตามหลังแล้ว ทำให้ดูเหมือนมีกรรมมารองรับ verb เหล่านี้อาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคำกริยา (group-verbs)
เช่น Everybody laughed at Jim.
We must look into this.
We must not play with fire.
They sent for a doctor at once.
Several young men ran after her.

คำชนิดไหนบ้างที่สามารถใช้เป็นกรรมในประโยคได้
Nouns
Subject
Verb
Object
I  (pronoun) saw  (v) John.  (noun)

Subject
Verb
Object
I  (pronoun) got  (v) a letter.  (noun)

Pronouns
Subject
Verb
Object
He  (pronoun) knew  (v) it.  (pronoun)

Subject
Verb
Object
Prepositional Phrase
I  (pronoun) found  (v) something (pronoun) in your room.

Infinitives
Subject
Verb
Object
I  (pronoun) want  (v) to take (infinitive with to) one.  (pronoun)

Subject
Verb
Object
He  (pronoun) refused  (v) to give (infinitive with to) any.  (pronoun)

Gerunds
Subject
Verb
Object
I   (pronoun) hate  (v) lying.  (gerund)

Subject
Verb
Object
I  (pronoun) don’t  (auxiliary verb) like  (v) smoking. (gerund)

Noun Clauses
Subject
Verb
Object
I  (pronoun) took  (v) what I want.  (noun clause)

Subject
Verb
Object
He  (pronoun) said  (v) (that) he was busy.  (noun clause)
 

 

So หรือ Not ที่ใช้เสมือน Noun Clause
Subject
Verb
Object
I  (pronoun) should  (auxiliary verb) think  (v) so. (adverb ใช้เสมือน noun clause)

Subject
Verb
Object
I  (pronoun) hope  (v) not. (adverb ใช้เสมือน noun clause)

โดยทั่วไป Object จะวางไว้หลัง verb แต่บางครั้งเราก็สามารถวาง object ไว้ที่ต้นประโยคได้
ตัวอย่าง:
Object
Verb
Subject
The money a man has   (noun clause) he  (v) may lose.  (auxiliary verb + verb)

กรรมตรง กรรมรอง (Direct & Indirect Object)

โดยทั่วไป Object จะวางไว้หลัง verb แต่บางครั้งเราก็สามารถวาง object ไว้ที่ต้นประโยคได้
ตัวอย่าง:
Subject
Verb
Object
Object
They gave the boy  (indirect object) a prize.  (direct object)

ในตัวอย่างข้างต้น เขาให้รางวัลแก่เด็กชาย the boy เป็นกรรมรอง ส่วน a prize เป็นกรรมตรง กรรมตรงจะมีความสำคัญต่อ verb มากกว่า เขาให้อะไร ย่อมสำคัญกว่าเขาให้แก่ใคร ถึงแม้ในประโยคภาษาอังกฤษกรรมรองจะอยู่ใกล้ verb มากกว่า ก็ไม่ได้หมายความว่ามันสำคัญกว่า เราสามารถเขียนว่า They gave a prize. แต่ถ้าเราเขียนว่า They gave the boy. จะไม่สามารถสื่อความหมายได้ครบถ้วนถ้าไม่ได้บอกว่าให้อะไรแก่เด็ก
Verb ที่มักต้องการทั้งกรรมตรงและกรรมรอง ได้แก่ give, refuse, tell, cause, intend และ verb อื่นๆ ที่มีความหมายเหมือนกันกับ verb เหล่านี้

โดยทั่วไป indirect object จะอยู่ก่อน direct object และมักจะเป็น personal pronoun
ตัวอย่าง:
Verb
Indirect Object
Direct Object
Give me some.

ตัวอย่าง:
Subject
Verb
Indirect Object
Direct Object
Adv.
I sent you those book yesterday.

และถ้า direct object ก็เป็น personal pronoun ด้วย (it, them) ให้วาง direct object ไว้หลัง verb แล้วใส่ to หรือ for ไว้หน้า indirect object
ตัวอย่าง:
Verb
Direct Object
Introduce Indirect Object by to…
Indirect Object
Give it to me.

ตัวอย่าง:
Subject
Verb
Direct Object
Introduce
Indirect Object
by to…
Indirect Object
Adv.
I sent them to you yesterday.
   
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด