หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     
 

Passive
การเขียนประโยคในรูป passive และ active
1. Tom beats John (ทอมตีจอห์น) = active
2. John is beaten by Tom (จอห์นถูกทอมตี) = passive
สองประโยคนี้มีใจความหลักเหมือนๆ กัน แตกต่างกันเพียงรูปประโยคเท่านั้น ประโยคที่ 1 เขียนในรูป active มี ทอม เป็น subject ผู้แสดงกริยา beat ส่วนประโยคที่ 2 เขียนในรูป passive มี จอห์น เป็น subject ที่ถูกกระทำ (ถูกตี)

เราสามารถเปลี่ยนประโยค active ให้เป็นประโยค passive ได้โดยสลับตำแหน่งระหว่าง subject และ object และเปลี่ยน verb ให้เป็น past participle โดยนำมาใช้ควบคู่กับ auxiliary verb be (am, is, are, was, were) จากตัวอย่าง กริยา beat ถูกเปลี่ยนให้เป็น passive โดยเปลี่ยนรูปเป็น is beaten

เมื่อใดควรใช้ประโยคในรูป passive
ถึงแม้ว่าประโยค active และ passive นั้นจะมีใจความหลักเหมือนๆ กัน และประโยคที่อยู่ในรูป active ทุกประโยค จะสามารถทำให้อยู่ในรูป passive ได้ ก็ใช่ว่าเราอยากจะใช้รูปไหนก็ใช้ โดยมากแล้วเราจะใช้ประโยครูป active ส่วนประโยคในรูป passive นั้น เราจะใช้ ในกรณีต่อไปนี้

 1. เมื่อไม่รู้ตัว subject ผู้แสดงกริยาหรือไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้กระทำ หรือเมื่อ active subject ผู้แสดงกริยาเป็นสิ่งที่ทราบกันทั่วไปอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องบอก เราจะเขียนประโยคนั้นๆ ในรูป passive เช่น
  -   His father was killed in the War.
  -   The thief has been caught.
  -   It is said a typhoon is coming.
  -   It is believed that the general has been taken prisoner.
  -   This book was published a few weeks ago.
  -   He was elected President of the Society.
  -   He was greatly liked in the school.
  -   Ssh! You will be heard.
   
 2. ในขณะที่พูดเราให้ความสำคัญกับ subject ที่ถูกกระทำ (passive subject หรืออาจเรียกว่า active object ก็ได้) มากกว่า active subject ที่เป็นผู้กระทำ แบบนี้เราก็จะใช้ประโยครูป passive เช่น
  -   My food is cooked by my wife.
  -   The meeting was attended by five thousand students.
  -   His books are read by all classes of people.
   
 3. เราจะใช้ประโยครูป passive เมื่อมันทำให้ประโยคเชื่อมต่อกับประโยคหรืออนุประโยคข้างเคียงได้ง่ายขึ้น เช่น
  -   He had asked for a dollar and had been given a penny.
  -   He rose to speak, and was listened to with enthusiasm by the great crowd present.
  -   I rode for hours on end, and was taught and expected to take good care of the
      horse.
  -   She went to the theatre not only to see, but just as much to be seen.
   

การสลับ subject และ object เมื่อเปลี่ยนประโยคจาก active เป็น passive
เวลาต้องการเปลี่ยนโครงสร้างประโยคให้เป็นแบบ passive นั้น เราจะเปลี่ยน subject ของ active verb เป็น prepositional object และใช้ควบคู่กับ by เช่น

  Active = A great number of people have read it.
  (active subject)
  Passive = It has been read by a great number of people.
  (prepositional object)
  Active = The police are following him.
  (active subject)
  Passive = He is being followed by the police.
  (prepositional object)

ส่วน object ในประโยค active ก็สลับมาเป็น subject ของ passive verb แต่ถ้าในประโยค active มี objects 2 ตัว ส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยน indirect object (กรรมรอง) ให้มาเป็น subject ของ passive ส่วน direct object (กรรมตรง) ให้คงไว้อย่างเดิม เช่น

  Active = Somebody gave a prize to the boy.
  (direct object) (indirect object)
  Passive = The boy was given a prize.
  (passive subject)             (direct object)
  Active = Somebody paid me  five shillings a piece.
  (indirect object)   (direct object)
  Passive = I was paid five shillings a piece.
  (passive subject)      (direct object)

ส่วนน้อยที่เราจะเปลี่ยน direct object ให้เป็น passive subject และคง indirect object ไว้อย่างเดิม หรือใช้indirect object ในฐานะ prepositional object เช่น

  Active = Somebody gave a prize to the boy.
  (direct object) (indirect object)
  Passive = A prize was given (to) the boy.
  (passive subject)             (prepositional object)
  Active = Her husband left her  the property.
  (direct object) (indirect object)
  Passive = The property was left (to) her by her husband.
  (passive subject)                                   (prepositional object)

กลุ่ม verb ที่มี preposition สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูป passive โดยเปลี่ยน prepositional object เป็น subject เช่น

  Active = Everybody laughed at  Jim.
  (verb-preposition) (prepositional object)
  Passive = Jim was laughed at by everybody.
  (subject)
  Active = Several young men ran after  her.
  (verb-preposition) (prepositional object)
  Passive = She was run after by several young men.
  (subject)

แม้กระทั่งกลุ่ม verb-object-preposition ก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นรูป passive ได้ โดยเปลี่ยน prepositional object เป็น passive subject เช่น

  Active = Somebody will take good care of her.
  Passive = She will be taken good care of.
  Active = To make friends with him is easy.
  Passive = He is easy to be made friends with.

ประโยคที่มี object และ objective complement เมื่อเปลี่ยนเป็น passive จะต้องเปลี่ยน object มาเป็น subject และเปลี่ยน objective complement เป็น subjective เช่น

  Active = Somebody appointed him  director.
  (object) (objective complement)
  Passive = He was appointed director.
  (subject)                              (subjective)
   
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด