หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age
ที่มาของ พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ
จุดเด่น
ลักษณะจำเพาะ
ข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับฉบับอื่น
หน้าตัวอย่าง
ความคิดเห็นของคณาจารย์และผู้ใช้
 สั่งซื้อ | หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โทร 02 433 7058 หรือ info@dicthai.com
 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
 
 
 ข้อดีของ Dictionay ไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age
 
1.
บรรจุคำตั้ง (คำศัพท์หลัก) และลูกคำที่มากที่สุด ถึง 53,400 คำ
พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ทั่วไปบรรจุคำตั้งและลูกคำประมาณ 30,000-38,000 คำ
2.
เป็นพจนานุกรมไทย-อังกฤษฉบับใหม่ล่าสุดของวงการ ที่รวบรวมคำศัพท์ภาษาไทยที่ใช้ใน
ปัจจุบันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
โดยเรียบเรียงจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดเป็นหลักนอกจากนี้ ยังมีคำศัพท์ใหม่ๆ ที่รวบรวมจากพจนานุกรมไทยฉบับมติ
ชน พ.ศ. 2547 อีกด้วย
3.
แปลความหมายได้ถูกต้องที่สุด ครอบคลุม ถูกไวยากรณ์
มีคนจำนวนน้อยที่ทราบว่า พจนานุกรมบางฉบับที่วางขายในปัจจุบัน แปลคำศัพท์ผิด ใช้คำผิด
ผิดไวยากรณ์ และไม่ครอบคลุมชัดเจน ตัวอย่างเช่น
ทำเนียบรัฐบาล บางฉบับแปลว่า governor's offcial residence (ผิด) กลุ่มคำนี้แปลว่า จวนผู้ว่า คำแปลที่ถูกต้อง คือ Government House
เกือบตาย บางฉบับแปลว่า mortal, fatal คำศัพท์ 2 คำนี้แปลว่า ถึงตาย ซึ่งมักใช้ในความหมายของ อันตราย การต่อสู้หรืออาวุธที่ร้ายแรงถึงตาย เช่น mortal combat (การต่อสู้ถึงตาย) fatal accident (อุบัติเหตุที่ทำให้เสียชีวิต) คำแปลที่ถูกต้อง คือ nearly died, almost dead, extremely,(tired) to death
กินตำแหน่ง บางฉบับแปลว่า to be enthroned a position (ผิด) คำว่า enthrone ใช้ได้เฉพาะกับ King, Queen หรือ Bishop ไม่ได้ใช้กับบุคคลทั่วไป คำแปลที่ถูกต้อง คือ to hold the post / office of
4.
พจนานุกรมฉบับนี้มากด้วย สำนวนโวหาร คำอุปมาอุปไมย คำแสลง รวมทั้งตัวอย่างประโยค/วลี ที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยในการคัดเลือกตัวอย่างประโยค/วลี ที่จะนำมาบรรจุไว้นั้น ทางทีมงานได้คัดเลือกอย่างละเอียด รอบคอบ และคำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้พจนานุกรมเป็นหลัก
5.
คำศัพท์ที่มีความหมายหลายนัย คำศัพท์ที่มีทั้งความหมายเดิม และความหมายที่เป็นสแลง หรืออุปมาอุปไมย จะมีคำแปลภาษาอังกฤษครบถ้วนครอบคลุมทุกความหมาย ตัวอย่าง เช่น
กระทบ v. to hit (against), to collide (with); to hurt mentally; to insinuate; to affect
กระเป๋า n. bag, purse, pocket; (S ) bus conductor; (S ) money
กระดิกหู n. to prick one's ears; (F ) to know a little
6.
คำตั้งที่สะกดเหมือนกัน แต่มีความหมายต่างกัน จะแยกออกมาตามความหมายและใส่หมายเลขกำกับ ถัดลงมาจากคำตั้ง จะเป็นลูกคำที่เป็นคำประสมของคำตั้ง และประโยค/วลีตัวอย่างแสดงการใช้คำนั้น ๆ ตัวอย่าง เช่น
1กับ n. trap, snare
 ~ ดักหนู mousetrap
2กับ n. food eaten with rice/wine, dishes to go with rice/wine
 ~ แกล้ม food to go with wine/liquor
3กับ prep., conj. and, with, against, to, on, in
 ~ ตรง to correspond to
7.
คำไทยบางคำที่มีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษหลายคำ นอกจากจะมีคำแปลแล้ว ยังมีตัว
อย่างประโยค/วลีในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น และสามารถเลือกคำไปใช้ใน
บริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ตัวอย่าง เช่น
กระทำ v. to do, to act; to cause; to commit; to behave; to treat; to bewitch
 ~ การร่วมกัน to act jointly
 ~ ความผิด to commit/make a mistake
 ~ ตัวดี to behave oneself well
 ~ ตามอำเภอใจ to do as one pleases
8.
ตัวอย่างประโยค/วลีที่เป็นสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนโวหารต่างๆ ส่วนใหญ่ผู้เรียบเรียงจะให้คำแปลไว้ทั้งสองแบบคือ คำแปลที่เป็นความหมายตามตัวอักษร และคำแปลที่เป็นความหมายที่แท้จริงของวลีนั้นๆ ตัวอย่างเช่น
กบในกะลาครอบ  a frog under an overturned half-coconut-shell; ( I) a person with a very limited outlook
กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้  The sesame was burnt by the time the beans were done; (F) You can't do both jobs well at the same time., You can't attend to one thing without neglecting the other.
สำหรับสำนวนไทยบางสำนวนที่มีความหมายตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษนั้น ผู้เรียบเรียงก็ได้ให้ คำแปลทั้งสองอย่างเช่นเดียวกันคือ คำแปลตามตัวอักษร และคำแปลที่เป็นสำนวนอังกฤษ ตัวอย่าง เช่น
งมเข็มในมหาสมุทร  fish for a needle in the ocean; (F) look for a needle in a haystack
9.
มีภาคผนวกที่รวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากมาย สมบูรณ์ และทันสมัย เช่น รายชื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนของทุกกระทรวง รายชื่อ 76จังหวัด ลำดับราชวงศ์ไทย มาตราชั่งตวงวัด ลำดับความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และอักษรย่อของคำสามัญ ชื่อหน่วยงานมหาวิทยาลัย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ วุฒิการศึกษา ยศทหารและตำรวจ
10.
ค้นหาคำที่ต้องการได้ง่ายกว่า
คำตั้งทุกคำพิมพ์ด้วยหมึกสีน้ำเงิน จึงทำให้ผู้ใช้หาคำที่ต้องการได้ง่ายกว่าและรวดเร็ว
11.
การจัดลำดับคำเป็นระบบ ทุกหน้ามีแถบหมวดอักษร สะดวกในการค้นหา
 
      Top  
 


 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด