จงเติมหมายเลขตัวเลือกที่ถูกต้อง ลงในช่องคำตอบ
          1. a garden 2. a bamboo 3. deep 4. dull
          5. warm  6. a high 7. a lofty 8. a tall
 
 เลือกหมายเลขตัวเลือกที่ถูกต้อง ลงในช่องคำตอบ
 
 

Evaluate  Reset

 
     
     
 

Copyright © 2003-2005 by Thaiways Publications Co., Ltd.
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

English By Example is published and distributed by Thaiways Publications Co., Ltd. Tel. 0 2880 9040-5
All comments are welcome at info@dicthai.com