หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
  Unit VI:  Modifiers of Nouns, Appositives, Modifiers of Pronouns, Adjective Clauses  
  Unit VII:  Modifiers of Adjectives & Adverbs , Modifiers of Verbs & Sentences , Modifiers of Phrases & Clauses  
  Unit VIII:  Adverbial Modifiers (Clauses)  
  Unit IX:  Content Clauses, Interrogative Clauses , Relative Clauses  
     
 

Modifiers ที่ทำหน้าที่ขยาย Verbs และ Sentences
ในบางกรณีก็ยากที่จะแยกแยะว่า adverbial ตัวหนึ่งนั้นขยาย verb หรือขยายทั้งประโยค ลองเปรียบเทียบ 2 ประโยคต่อไปนี้
He read the letter naturally. (naturally ในที่นี้ขยายกริยา read คือเขาอ่านจดหมายด้วยนำเสียงที่เป็นธรรมชาติ)
Naturally he read the letter. (naturally ในที่นี้ขยายทั้งประโยค ซึ่งหมายความว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เขาอ่านจดหมาย)
แต่ในประโยค Sometimes he opened the letters without reading them. นั้น adverb “sometimes” ผู้พูดอาจตั้งใจใช้ขยายประโยคทั้งประโยคหรือขยายแค่กริยา opened ก็ได้ Adverbials สามารถใช้เป็น complements (คำหรือกลุ่มคำที่ทำให้ประโยคมีความหมายสมบูรณ์) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Adverbials of Time
ใช้เพื่อตอบคำถามจำพวก When? At what time? On what day?

 • เป็น adverbs เช่น today, tonight, tomorrow, yesterday, now, then, once, before, after, afterwards, lately, recently, already, soon, shortly, presently, directly, just, yet, still, …
  ตัวอย่าง : adverbs of time ที่ใช้ในประโยค
  I have just seen him pass.
  He is still away.
  He isn’t back yet.
  I once saw him do it.
  I saw him do it before.
 • เป็น prepositionless groups เช่น one day, some day, the other day, twenty years after, later on, just then, just now, sooner or later
 • เป็น prepositional phrases เช่น by now, before then, at that time, at present, in future, in the past, at first, at last
 • เป็น participial phrases เช่น
  Looking up the river, we saw a great number of sailing ships.
  Seeing me, he abruptly stopped.
 • เป็น gerundial phrases เช่น
  You had better finish this before starting anything fresh.
  After having finished my work, I went to bed.
  On somebody’s asking him for advice, he wrote a book on it.
 • เป็น nominal phrase (noun phrase) เช่น
  This done, he bade us good-night.
  The sun having gone down, we hurried on.
 • เป็น clauses
  When I have time, I shall do that.
  You had better write it while you are here.

Adverbials of Duration
ใช้ตอบคำถามจำพวก How long? For how long? Since when? Until when?

 • ถ้าเป็น adverb of duration มีตัวเดียวคือ long แต่ในภาษาพูดคนทั่วไปมักใช้ a long time แทน นอกจากในกรณีต่อไปนี้
  I shan’t be long.
  Have you been waiting long?
  I don’t know whether I shall be away long or not.
  As long as, so long, too long, how long, long enough, etc.
 • เป็น prepositionless groups เช่น
  He plays all day long.
  I have been away all these years.
  ส่วนวลีที่มี preposition “for” นำหน้านั้น มักละ for ไว้ เช่น
  Wait (for) a minute.
  I have been here (for) quite a long time.
 • เป็น prepositional phrases
  Prepositions ที่นำมาใช้แบบนี้มี for, since (ever since), till (until) และ up to เช่น
  We stayed in the town for two weeks.
  It had been a small village up to the beginning of this century.
 • เป็น gerundial phrases เช่น
  I have not had a day’s rest since leaving home.
 • เป็น clauses เช่น
  I have done nothing since I came back.

Adverbials of Frequency
ใช้ตอบคำถามจำพวก How often? ซึ่งบอกถึงความถี่หรือความบ่อยของการกระทำ

 • เป็น adverbs
  Daily, weekly, monthly, yearly, annually.
  Always, generally, regularly, continually.
  Frequently, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom.
  Once, twice, ever, never.
 • เป็น group-adverbs
  Nearly always, very frequently, very often, very rarely, very seldom, hardly ever, scarcely ever...
  Now and then, off and on, from time to time, once in a way, once in a while, at times.
  Every day, every week, every month, every year...
  Every other day, every other week, ...
  Every two days, every three weeks, every four years, ...
  Once a week, twice a day, three times a year, …
 • เป็น clauses เช่น
  That’s what I feel whenever I see him.

Adverbials of Place and Movement
ใช้ตอบคำถามจำพวก Where?

 • เป็น adverbs นอกจาก here, there, where, anywhere, somewhere, everywhere, nowhere ที่เป็น adverbs of places ยังมี adverbs ที่ทำหน้าที่เหมือน prepositions อีกจำนวนไม่น้อยที่ถูกใช้กับสถานที่และการเคลื่อนไหว home เป็นคำนามเพียงตัวเดียวที่อาจใช้เสมือนเป็น adverb
  ตัวอย่าง : adverbials of place
  I found it here, not there.
  I haven’t seen them anywhere.
  Come in.
  Let’s go home.

  ในบางกรณี adverbs อาจเป็น complements ก็ได้
 • เป็น prepositionless groups เช่น
  He would not look my way.
  She lived next door.
 • เป็น prepositional phrases เช่น
  He is taking a walk in the garden (or down the street, along the river).
  There isn’t much to be seen (on) this side of the river.
 • เป็น clauses เช่น
  Where there is a will, there is a way.

Adverbials of Distance
ใช้ตอบคำถามจำพวก How far?

 • เป็น adverbs มี 2 ตัว คือ far และ near It isn’t very far.
 • เป็น prepositionless groups เช่น
  The school is a mile and a half away.
  It’s a long way from here.
  I walked twenty miles yesterday.
 • เป็น prepositional phrases เช่น
  As far as the bridge
  Along to the end
  Down to the station
  From London to Paris
 • เป็น clauses เช่น
  I’ll go as far as I like.
  The thermometer has gone up to where it was yesterday.

Adverbials of Manner
ใช้ตอบคำถามจำพวก How? What like? In what way? In what manner? In what circumstances?

 • adverbs ส่วนใหญ่เป็น adverbs of manner เช่น
  actively, passively, angrily, kindly, clearly, vaguely, gently, smoothly, purposely, intentionally, unintentionally
 • เป็น prepositionless groups เช่น
  I always travel third class. I bought it second-hand.
 • เป็น prepositional phrases เช่น
  He is doing it in earnest (with great care, without enthusiasm).
  Now don’t talk like that (like a madman).
  He spoke in a decided way (manner, fashion).
 • เป็น participial phrases เช่น
  He learned those words very carefully, first writing them down in his copy-book, then reading them several times, then repeating them from memory.
 • เป็น gerundial phrases เช่น
  I got the address by asking the policeman.
  By doing it this way, you will save a lot of time.
 • เป็น nominal phrases เช่น
  They came out arm in arm (one by one, one after another).
  She stood silent, her head slightly on one side.
  Don’t speak with your mouth full.
 • เป็น clauses เช่น
  Everybody feels exactly as you do.

Adverbials of Comparison and Proportion
ถ้าไม่นับ adverbs พวก so, likewise, similarly, proportionally และ phrases ที่ขึ้นต้นด้วย in proportion to และ according to แล้ว adverbials of comparison and proportion จะมีแต่ clauses เท่านั้น
ตัวอย่าง: adverbials of comparison and proportion
You are sixteen years old, and so am I.
Their wages have not been increased in proportion to their expenses.

Adverbials of Cause and Reason
ใช้ตอบคำถามจำพวก Why? For what reason?

 • เป็น prepositional phrases เช่น
  We couldn’t go out on account of the weather.
  He was refused admission because of his age.
 • เป็น infinitive phrases เช่น
  I am glad to see you.
  Everybody was sorry to hear it.
 • เป็น gerundial phrases เช่น
  The boy was punished for breaking the glass window.
  She was awarded the prize for having done the best work in English.
 • เป็น participial phrases เช่น
  Seeing me, he abruptly stopped.
  Being late, I hurried.
 • เป็น nominal phrases เช่น
  Their conversation being in Russian, I did not understand one word.
  Being Sunday, the shops were all closed.
 • เป็น clauses เช่น
  As it was Sunday, the shops were mostly closed.

Adverbials of Purpose
ใช้ตอบคำถามจำพวก What for?

 • เป็น prepositional phrases เช่น
  He went out for a walk.
  I am doing it for your good.
 • เป็น gerundial phrases เช่น
  The thing is used for pulling out nails.
  I am not here for the purpose of making a speech.
 • เป็น infinitive phrases เช่น
  I have come here to learn English.
  I did that just to annoy him.
 • เป็น clauses เช่น
  I put it here so that he can see it when he comes.

Adverbials of Result

 • เป็น adverbs so, consequently, accordingly, therefore, hence เช่น
  He didn’t turn up, so I had to do it all by myself.
  You didn’t do it the way I told you to. Hence all the trouble.
  Adverbs เหล่านี้ไม่ใช่ conjunctions และมักจะอยู่ที่ด้านหน้าของ clause หรือที่ด้านหน้าของ independent sentence
 • เป็น prepositional phrases เช่น
  To his surprise, the thing began to move.
  Then he failed to turn up, to the disappointment of all of us.
 • เป็น infinitive phrases เช่น
  She woke up to find all this a dream.
  You have only to ask to get it.
 • เป็น clauses เช่น
  I was so tired (that) I went to bed at once.

Adverbials of Condition and Supposition
ใช้ตอบคำถามจำพวก In what case? On what condition? In what circumstances?

 • เป็น participial phrases เช่น
  Born in better times, he would have been a great scholar.
  Left to herself, she would never have consented.
 • เป็น infinitive phrases เช่น
  I should be sorry to see such a day.
  A man would be blind not to see that.
 • เป็น nominal phrases เช่น
  Weather permitting, we shall start on Monday.
  All things considered, the offer seems quite acceptable.
 • เป็น clauses เช่น
  If you see John, tell him I want him.
  I’ll do it tomorrow, if I have time.

Adverbials of Concession and Indifference

 • Adverbs และ phrases เช่น yet, still, however, nevertheless, though, anyhow, anyway, all the same, for all that, after all, at all events, at all costs, at any rate, in any case, …
  ตัวอย่าง: adverbs และ phrases ที่เป็น adverbials of concession and indifference
  Still, it may be true.
  It was true, though.
  It is strange and yet true.
  I’ll have to go, all the same.
  After all, we are only human.
 • Prepositional phrases ที่เป็น adverbials of concession and indifference มักตามหลังกลุ่ม preposition “in spite of” และ “for all”
  I went there in spite of the rain.
  He did it in spite of what I told him.
  For all his money he is not happy.
  He is a villain, for all his charming smiles.
 • เป็น clauses เช่น
  Though I went to bed so late last night, I got up early this morning.

Adverbials of Degree and Measure
ใช้ตอบคำถามจำพวก How much? How? Adverbials ชนิดนี้ใช้ขยาย adjectives และ adverbs เป็นหลัก เช่น
He is quite a gentleman.
I fully (quite, perfectly) understand your position.
I like it very much.

Adverbials of Judgement and Opinion

 • Adverbs ที่ใช้กันบ่อยๆ ได้แก่ yes, no, not, indeed, really, truly, actually, evidently, certainly, sure, surely, necessarily, possibly, impossibly, probably, improbably, likely, perhaps, naturally, simply, happily, luckily, fortunately, unfortunately, …
  ตัวอย่าง:
  Then you are coming?—Certainly.
  It simply has to go.
  Luckily, there were two of us.
  Unfortunately, he was born an only child.
 • Phrases, prepositional and prepositionless ที่ใช้กันบ่อยๆ ได้แก่
  of course, no doubt, in a sense, in a way, in some ways, in this respect, in certain respects, in some respects, … You know it better than I, of course. No doubt, you know better than I. In a way it is true. In some respects war creates as well as destroys, purifies as well as corrupts.
 • Infinitive และ participial phrases ที่พบบ่อย คือ to be sure, to be exact, to tell the truth, to say the least, so to speak, generally speaking, strictly speaking, roughly speaking, considering the circumstances, …
  ตัวอย่าง:
  To be sure, it is a difficult book.
  I saw him a few days ago—last Friday, to be exact.
  You are a fool, to say the least.
  Some people are lions, so to speak, and some are lambs.
  Generally speaking, a bad government is better than no government.
 • เป็น clauses เช่น
  I guess you are at it again.
  That’s all right, so far as I am concerned.
  So far as I can see, there is no harm in letting him have a try at it.

 

  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
  Unit VI:  Modifiers of Nouns, Appositives, Modifiers of Pronouns, Adjective Clauses  
  Unit VII:  Modifiers of Adjectives & Adverbs , Modifiers of Verbs & Sentences , Modifiers of Phrases & Clauses  
  Unit VIII:  Adverbial Modifiers (Clauses)  
  Unit IX:  Content Clauses, Interrogative Clauses , Relative Clauses  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด