หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
  Unit VI:  Modifiers of Nouns, Appositives, Modifiers of Pronouns, Adjective Clauses  
  Unit VII:  Modifiers of Adjectives & Adverbs , Modifiers of Verbs & Sentences , Modifiers of Phrases & Clauses  
  Unit VIII:  Adverbial Modifiers (Clauses)  
  Unit IX:  Content Clauses, Interrogative Clauses , Relative Clauses  
     
 

นอกจากประธาน กริยา กรรม และส่วนขยาย (subjects, verbs, objects and complements)แล้ว ประโยคอาจจ ะประกอบด้วย modifiers ซึ่งเป็นคำหรือกลุ่มคำที่เราเพิ่มเข้าไปเพื่อขยายความหมายของคำหรือกลุ่มคำหลัก modifiers มีมากมายหลายแบบ การแบ่งประเภทของ modifiers ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของมัน เช่น adjective modifiers ทำหน้าที่ขยาย nouns และ pronouns ส่วน adverbial modifiers ทำหน้าที่ขยาย verbs, adjectives และ adverbs หรือบางทีก็ขยายทั้งประโยค

ในที่นี้เราจะกล่าวถึง adverbial modifiers ซึ่งมีทั้งแบบที่เป็น adverb ธรรมดา แบบที่เป็นวลีที่ประกอบด้วยคำ 2 คำขึ้นไป ไปจนถึงแบบที่เป็นอนุประโยคที่สมบูรณ์ โดยเราจะเรียก adverbial modifiers แบบย่อๆ ว่า adverbials ก็ได้ ถ้าแบ่งประเภทตามความหมาย เราสามารถแบ่ง adverbials ออกเป็น adverbials of manner, adverbials of degree, adverbials of time ฯลฯ

Modifiers ที่ทำหน้าที่ขยาย Adjectives และ Adverbs
Adverbials of Degree
ได้แก่ very, pretty, fairly, quite, rather, exactly, too, so, as, more, most, how หรือกลุ่ม adverbs เช่น a little, a great deal, more or less, at all เป็นต้น adverbials of degree เหล่านี้ใช้ขยาย adjective, adverb หรือverb โดยวาง adverbial of degree ไว้หน้าคำที่มันไปขยาย
ตัวอย่าง: เปรียบเทียบความแตกต่างของประโยคต่อไปนี้
  Adjectives ที่ถูกขยายด้วย adverbials of degree   Adjectives ที่ใช้เป็นภาคแสดงธรรมดา
  It is a very good idea.   It is very good.
  It is a pretty old house.   It is pretty old.
  It is a most interesting book.   It is most interesting.

ตัวอย่าง: adverbials of degree ที่ขยาย adverbs
 He speaks English very well.
 He comes here pretty frequently.
 He did it most ingeniously.
ส่วน adverb “very” มักถูกขยายด้วย indeed
 This is very interesting indeed.

ยังมี adverbs อีกจำนวนหนึ่งที่มักใช้ขยาย adjectives คำเหล่านี้จะให้ความหมายเหมือนกับ very… indeed ได้แก่ entirely, completely, perfectly, thoroughly, extremely, particularly, tremendously, extraordinarily, wonderfully, awfully, frightfully

Enough จะอยู่หลัง adjectives หรือ adverbs ที่มันขยาย
It is a large enough house.
It is not a good enough example.
You do not speak clearly enough.
Don’t you think we have gone far enough?

Hardly, scarcely, quite และ rather จะไม่อยู่ติด adjectives ที่พวกมันขยาย แต่จะถูกคั่นด้วย indefinite article แต่ถ้าใช้ adverbs เหล่านี้ในลักษณะที่เป็น predicate ธรรมดา ไม่ต้องใช้ article คั่น
ตัวอย่าง:
  Adverbs ขยาย adjectives
   ใช้ article คั่น
  Adjectives ที่ใช้เป็นภาคแสดงธรรมดา
   ไม่ต้องใช้ article คั่น
  It is quite a large house.   It is quite large.
  It is rather a strange case.   It is rather strange.
  It is hardly (or scarcely) a right thing to do.   It is hardly (scarcely) right.


ตัวอย่าง: adverbs too, so, as และ how ที่ใช้กับ modifying adjectives จะมีโครงสร้างประโยคดังนี้
  Adverbs ขยาย adjectives
   ใช้ article คั่น
  Adjectives ที่ใช้เป็นภาคแสดงธรรมดา
   ไม่ต้องใช้ article คั่น
  It is too small a house for us.   It is too small.
  Don’t take so big a lump.   It is so big.
  It is as large a house as your uncle’s.   This one is as large.
  How old a man is he?   How old is he?

ตัวอย่าง: การใช้กลุ่ม adverbs
She is a good deal better now.
I suppose I was more or less drunk.
You speak a little too fast.
He said it more or less openly.

Adverbials of Measure
Adverbials จำพวกนี้โดยมากจะเป็นพวก prepositionless groups ที่ใช้ตอบคำถามประเภท How high? How long? How wide? How old? เช่น
The wall is five feet high.
The road is twenty feet wide.
He was then only twelve years old.
The Greek army was twenty thousand strong.

Adverbials of Aspect and Direction
บางครั้งเราใช้ adverbs ซึ่งบอกความคิดเห็นและทิศทางมาขยาย adjectives เช่น
physically weak
historically untrue
socially equal
economically dependent
apparently guilty
morally strong
artistically worthless
politically free
chemically pure
actually innocent

Adjectives ส่วนมากสามารถใช้ prepositional phrases มาขยายเพื่อบอกความคิดเห็นและทิศทางได้ เช่น
He is good at mathematics but weak in languages.
Some people are quick in perceiving but slow in action.
This is useful to me but useless to you.
He is blind to the dangers ahead and deaf to all advice.
Most wives were dependent on their husbands.
All people are equal before law.

หรือจะใช้วลีที่ขึ้นต้นด้วย as มาขยาย adjectives ก็ได้ เช่น
She may be very pleasant as a friend but is certainly not desirable as a wife.

Infinitives ก็สามารถขยาย adjectives บางตัวได้เช่นกัน เช่น
This is a thing easy to understand.
He is a man difficult to deal with.
Though it is not pretty to look at, it is very good to eat.
It is not a pleasant sound to hear.

 

  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
  Unit VI:  Modifiers of Nouns, Appositives, Modifiers of Pronouns, Adjective Clauses  
  Unit VII:  Modifiers of Adjectives & Adverbs , Modifiers of Verbs & Sentences , Modifiers of Phrases & Clauses  
  Unit VIII:  Adverbial Modifiers (Clauses)  
  Unit IX:  Content Clauses, Interrogative Clauses , Relative Clauses  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด