หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
  Unit VI:  Modifiers of Nouns, Appositives, Modifiers of Pronouns, Adjective Clauses  
  Unit VII:  Modifiers of Adjectives & Adverbs , Modifiers of Verbs & Sentences , Modifiers of Phrases & Clauses  
  Unit VIII:  Adverbial Modifiers (Clauses)  
  Unit IX:  Content Clauses, Interrogative Clauses , Relative Clauses  
     
 


Adjective Clauses

Adjective Clauses เกือบทั้งหมดเป็น relative clauses (อนุประโยคที่ใช้ขยายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม) ซึ่งขึ้นต้นด้วย relative pronouns who (whom, whose), which หรือขึ้นต้นด้วย relative adverbs เช่น where, when, why และ relative conjunctions อย่าง that, as

Restrictive Adjective และ Non-restrictive Adjective
Relative clauses มีทั้งแบบ a) restrictive (determinative) ซึ่งเป็นอนุประโยคที่ใช้อธิบายลักษณะของ noun ที่มันขยาย จะไม่มีเครื่องหมาย comma (,) คั่นหน้าคั่นหลัง และ b) non-restrictive (parenthetical or continuative) เป็นอนุประโยคที่ใช้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม แก่noun ที่ชัดเจนอยู่แล้ว จะมีเครื่องหมาย comma (,) หรือ dash (—) คั่นหน้าคั่นหลัง ลองเปรียบเทียบประโยคต่อไปนี้
  1. That is the man who came to our house yesterday. (นั่นคือผู้ชายคนที่มาบ้านเราเมื่อวานนี้)
  2. That man, who came to our house yesterday, used to be my schoolmaster. (ผู้ชายคนนั้น คนที่มาบ้านเราเมื่อวานนี้ เคยเป็นครูของฉัน)
  1. He had two sons that became lawyers (and one that became a banker). (เขามีลูกชายที่เป็นทนายความสองคน และอีกคนที่เป็นนายธนาคาร)
  2. He had two sons, who became lawyers. (เขามีลูกชายสองคนซึ่งเป็นทนายความ)
  1. There were very few candidates who passed the examination. (มีผู้สมัครเพียงไม่กี่คนที่สอบผ่าน)
  2. There were very few candidates, who (all of them) passed the examination. (มีผู้สมัครเพียงไม่กี่คน พวกเขาทั้งหมดสอบผ่าน)
Who, Whom, Whose, Which
Relative pronouns หรือสรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยคทั้งสี่ตัวนี้เกี่ยวพันกับ personal pronouns he, him, his, it

Who และ Which:
Who ใช้แทนคนที่ทำหน้าที่ประธานในประโยคขยายโดยไม่คำนึงถึงเพศ which ใช้กับสิ่งของ สามารถใช้แทนได้ทั้งประธานและกรรมในประโยคขยาย ส่วนสัตว์อาจใช้ได้ทั้ง who และ which
  That is the man who  came to our house yesterday.
  My sister, who  is studying medicine, lives in London.
  You are like a cat who  (or which) is afraid of a mouse.
  That is the book which  I bought yesterday.
  That book, which  I bought for twenty dollars, is worth ten dollars more.
  I said nothing, which  made him still more angry.
Whom:
จะใช้ในภาษาวรรณกรรมและภาษาทางการเท่านั้น โดยใช้แทนคำนามที่เป็นคน ซึ่งเป็นกรรมของกริยาหรือบุพบทในประโยคขยาย ในภาษาพูด whom อาจถูกละหรือใช้ that แทน
  That is the man whom we met yesterday. ภาษาวรรณกรรม
  That’s the man (that) we met yesterday. ภาษาพูด
  That is the man to whom I showed it. ภาษาวรรณกรรม
  That is the man whom I showed it to. ภาษาวรรณกรรม
  That’s the man I showed it to. ภาษาพูด
การเลือกใช้ who หรือ whom นั้นขึ้นอยู่กับหน้าที่ของมันในประโยคด้วย ดูตัวอย่างการใช้ who และ whom ในประโยคต่อไปนี้

I know the man who wrote that book. ใช้ who เพราะ who จะทำหน้าที่เป็นประธานของอนุประโยค who wrote that book ส่วนคำที่อยู่ก่อนหน้ามัน ซึ่งก็คือ the man นั้น ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา know

The man whom we saw just now is a great painter. ใช้ whom เพราะมันทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา saw ส่วนคำที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งก็คือ the man นั้นทำหน้าที่เป็นประธานที่มีกริยาคือ is

Whose:
การใช้ whose ก็คล้ายกับการใช้ his, her แสดงความเป็นเจ้าของ โดยใช้กับคนหรือสิ่งของ
  That is the man whose house we saw just now.
   Is there anybody here whose name hasn’t been called?
   He quarrels with everybody whose ideas are not exactly the same as his own.
   The ship, whose design was inspired by the Titanic, was built many years after the
   accident.
เมื่อใช้กับสิ่งของเรามักจะใช้ of which แทน เช่น Last night he sang a song, the name of which I couldn’t remember.


Where, When, Why
Where:
ใช้บอกสถานที่ในความหมายเดียวกับ at which และ in which
  That is the school where (at which) I used to teach.
   What is the name of the town where (in which) we stayed last?
   We went on to Rome, where (in which) we stopped a week.
When:
ใช้เมื่อระบุถึงเวลา
  That happened on the day when I saw you.
  On Wednesday, when I saw you, I was in a hurry.
  He lived in China till 1999, when (= and then) he went back to England.
Why:
ใช้แสดงเหตุผล
  That’s the reason why I took it.
  The reason why he did it will always remain a mystery.
That
That ถือเป็นคำ relative word ที่ใช้กับสิ่งของทั่วไป ใช้ได้กับทั้งคำเอกพจน์และพหูพจน์
  That’s the parcel that came this morning.
  That’s the book that I bought yesterday.
  Those are the stamps that I have collected.
  You’ll just ask me anything that I don’t make clear.
เมื่อใช้กับคน that และ who นั้นถูกใช้บ่อยพอๆ กัน แม้ว่าในบางกรณีจะใช้ได้ทั้งสองอย่าง แต่คนก็นิยมเลือกใช้ who มากกว่า แต่ก็มีบางประโยค ที่ใช้ได้แต่ that เท่านั้น ไม่สามารถใช้ who แทนได้
  That’s the man who (or that) came to our house yesterday.
   Is that the man that (or whom) you were talking about just now.
   Was there anybody there that (or who) applauded him?
   All who know him like him immensely.
   Who that has such a home does not love it?
   She is no longer the sweet little girl that she used to be.
That สามารถใช้เหมือน when และ where ได้
  By the time that you are dressed, breakfast will be ready.
  The moment that he entered, everybody became silent.
  They are taken up mountains, anywhere that a mule can find a road.
การใช้ It is … that เพื่อเน้นความสำคัญให้กับใจความที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็น noun หรือ pronoun
  It is John that is looking for you. (Not I.)
  It is you that he is looking for. (Not me.)
  What is it exactly that you want to have?
  It is not only the enemy outside that we have to defeat.
  It was in Italy that I first met him.
  It was in this way that I came to know him.
  It is because he is so cruel to animals that I dislike him.
  It was not until 2007 that I saw him again.
As
ใช้วางไว้หลัง the same, such และ as:
  That is the same one as I showed you the other day.
  He was such a good listener as every talker would like to have.
  That’s about as much as I can make out.
ตัวอย่างการใช้ as แบบอื่นๆ
  He is a clever boy, as are all his brothers.
  He was a foreigner, as I knew from his accent.
   The evidence he gave, as might be expected, was entirely worthless.
No Relative Word
มี adjective clause อยู่ชนิดหนึ่งที่ไม่มี relative word อยู่เลย แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าในอนุประโยคนั้นมี that อยู่แม้ไม่ได้ปรากฏออกมา adjective clause ชนิดนี้จะเป็น clause แบบ restrictive
  The first man I met was a sailor.
  It was all he could do to keep from screaming.
  What is it you are staring at?
แต่อาจจะมี relative word ปรากฏอยู่ในรูปกรรมของกริยาหรือบุพบท
  That is the book I used to read.
  That is the house I used to live in.
  That is the knife we cut bread with.
Relative word อาจอยู่ในรูปอื่น นอกเหนือจากกรรม
  He is no longer the man he was  when we knew him first.
  I have said all there is to say .
  I’m sorry and that’s all there is to it .
  The moment he entered , everybody stopped talking.
  By the time you are dressed , breakfast will be ready.
  I don’t like the way business is going .
  Like it or not, that is the way the world goes .

 

  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
  Unit VI:  Modifiers of Nouns, Appositives, Modifiers of Pronouns, Adjective Clauses  
  Unit VII:  Modifiers of Adjectives & Adverbs , Modifiers of Verbs & Sentences , Modifiers of Phrases & Clauses  
  Unit VIII:  Adverbial Modifiers (Clauses)  
  Unit IX:  Content Clauses, Interrogative Clauses , Relative Clauses  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด